Casting life, casting death: connections between early modern anatomical corrosive preparations and artistic materials and techniques

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNotes and Records of the Royal Society of London
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2019

Citeer dit