Catenins, Wnt signaling and cancer

N. Barker, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

212 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)961-965
TijdschriftBioEssays
Volume22
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit