Cell differentiation by interaction of two HMG-box proteins: Mat1-Mc activates M cell-specific genes in S.pombe by recruiting the ubiquitous transcription factor Ste11 to weak binding sites

S. Kjaerulff, D. Dooijes, J.C. Clevers, O. Nielsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
264 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4021-4033
TijdschriftEMBO Journal
Volume16
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit