Centraalbureau voor Schimmelcultures: past realities and future possibilities

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftSouth African Journal of Science
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit