Central effects of thyronamines on glucose metabolism in rats.

L.P Klieverik, E. Foppen, M.T. Ackermans, M.J. Serlie, H.P. Sauerwein, T. Scanlan, D. Grandy, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)377-386
TijdschriftJournal of Endocrinology
Volume201
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit