Central monoamine metabolism in the male Brown-Norway rat in relation to aging and testosterone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

231 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)755-763
TijdschriftBrain Research Bulletin
Volume25
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit