Cercospora species and similar fungi occurring in South Africa

P.W. Crous, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  79 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)204-224
  TijdschriftSydowia
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit