Cercosporoid fungi from Brazil. 1

P.W. Crous, A.C. Alfenas, R.W. Barreto

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  91 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)405-430
  TijdschriftMycotaxon
  Volume64
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit