Cercosporoid fungi from South Africa

P.W. Crous, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  105 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)233-321
  TijdschriftMycotaxon
  Volume57
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit