Cercosporoid hyphomycetes on hosts of the Annonaceae: Cercospora annonaceae and Isariopsis annonarum revisited.

U. Braun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-224
  TijdschriftMycotaxon
  Volume105
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit