Changes in seasonal succession of phytoplankton induced by the storm-surge barrier in the Oosterschelde (S.W. Netherlands)

C. Bakker, P.M.J. Herman, M. Vink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)947-972
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit