Changes in vasopressin and plasma testosterone in the senescent Brown-Norway BN/BiRij rat

R. Ravid, E. Fliers, D.F. Swaab, C. Zurcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-98
TijdschriftGerontology
Volume33
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit