Changes in vasopressin cells of the rat suprachiasmatic nucleus with aging

B. Roozendaal, W.A. van Gool, D.F. Swaab, J.E. Hoogendijk, M. Mirmiran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

260 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-264
TijdschriftBrain Research
Volume409
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit