Changes with aging in the vasopressin and oxytocin innervation of the rat brain

E. Fliers, G.J. de Vries, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

427 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftBrain Research
Volume48
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit