Characterisation and epitypification of Pseudocercospora cladosporioides, the causal organism of Cercospora leaf spot of olives

A Ávila, J.Z. Groenewald, A Trapero, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)881-888
  TijdschriftMycological Research
  Volume109
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit