Characterisation and pathogenicity of Cylindrocladiella spp. associated with root and cutting rot symptoms of grapevines in nurseries

[No Value] Coller G.J. van, [No Value] Denman S., J.Z. Groenewald, [No Value] Lamprecht S.C., P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)489-498
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit