Characterization and expression of the murine CD3-epsilon gene

J.C. Clevers, S. Dunlap, H. Saito, K. Georgopoulos, T. Wileman, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8623-8627
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume85
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit