Characterization and pathogenicity of the Rhizoctonia isolates associated with black root rot of strawberries in the Western Cape Province of South Africa

A. Botha, S. Denman, S.C. Lamprecht, M. Mazzola, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)195-201
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume32
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit