Characterization of Pyrenophora isolates associated with spot and net type lesions on barley in South Africa

J.P.J. Louw, D. Victor, P.W. Crous, G. Holz, B.J.H. Janse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  314 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-134
  TijdschriftJournal of Phytopathology
  Volume143
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit