Characterization of the gene encoding the polymorphic immunodominant molecule, a neutralizing antigen of Theileria-parva

P.G. Toye, M.J. Metzelaar, P.L.J. Wijngaard, V. Nene, K. Iams, J. Roose, J.K. Nyanjui, E. Gobright, A.J. Musoke, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1370-1381
TijdschriftJournal of Immunology
Volume155
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit