Chemical Ecology of Parasitic Hymenoptera

Giovanni Benelli, Kent M. Daane, Roxina Soler, Johannes Stoekl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBioMed Research International
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit