Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns

Hoko Horii, Mies Grijns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit