Children of decolonization; Postcolonial Indo (Eurasian)communities in Indonesia and the Netherlands

Rosalind Hewett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-206
TijdschriftIndonesia and the Malay World
Volume43
Nummer van het tijdschrift126
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit