Children's interpretation of indefinites in sentences containing negation: A re-assessment of the cross-linguistic picture.

S. Unsworth, A. Gualmini, C. Helder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftLanguage Acquisition
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit