Chlamydia trachomatis and genital human papillomavirus infections in female university students in Honduras.

N. Tabora, A. Zelaya, J. Bakkers, W.J. Melchers, A. Ferrera

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Sexually transmitted infections are a serious health problem in Honduras. Human papillomavirus (HPV) and Chlamydia trachomatis are major causes of sexually transmitted diseases. To determine the prevalence of C. trachomatis and HPV in young women, 100 female university students in Honduras were assayed for the presence of these pathogens. Twenty-eight percent were positive for HPV and 6% were positive for C. trachomatis. These results show that genital HPV and C. trachomatis infections are very common among sexually active young women in Honduras. It is vital to promote extensive public awareness campaigns among sexually active women concerning preventive measures of these diseases.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-53
TijdschriftThe American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chlamydia trachomatis and genital human papillomavirus infections in female university students in Honduras.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit