Cholesterol dependent and Amphotericin B resistant isolates of a Candida glabrata strain from an Intensive Care Unit patient.

A. Rezusta, C. Aspiroz, T. Boekhout, J.F. Cano, B. Theelen, J. Guarro, M.C. Rubio

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Here we report on two isolates of Candida glabrata recovered from urine samples collected from of an Intensive Care Unit patient. D1/D2 and ITS 1+2 rDNA sequence analysis confirmed its identification. The isolates were cholesterol dependent and resistant to Amphotericin B.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-268
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cholesterol dependent and Amphotericin B resistant isolates of a Candida glabrata strain from an Intensive Care Unit patient.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit