Chytrid epidemics may increase genetic diversity of a diatom spring-bloom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
349 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2057-2059
TijdschriftISME Journal
Volume7
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit