Circumscription of Botryosphaeria species associated with Proteaceae based on morphology and DNA sequence data

S. Denman, P.W. Crous, J.Z. (Ewald) Groenewald, B. Slippers, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)294-307
  TijdschriftMycologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit