Circumvention of tolerance for the nuclear T cell protein Tcf-1 by immunization of Tcf-1 knock-out mice

J. Castrop, S. Verbeek, F. Hofhuis, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)281-287
TijdschriftImmunobiology
Volume193
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit