Civil Religion in Europe: Silent Marches, Pilgrim Treks and Processes of Mediatization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
348 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-23
Aantal pagina's18
TijdschriftEthnologia Europaea
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit