Classes of Labour in India: A Review Essay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139
Aantal pagina's149
TijdschriftGlobal Labour Journal
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - mei 2021

Citeer dit