Climate Extremes, Rewilding, and the Role of Microhabitats

Madhav P. Thakur* (Co-auteur), Elisabeth S. Bakker, G. F.(Ciska) Veen, Jeffrey A. Harvey

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Climate extremes are expected to become more commonplace and more severe, putting species and ecosystems at unprecedented risks. We recommend that rewilding programs can create conditions for ecosystems to endure and recover rapidly from climate extremes by incorporating ecosystem engineers of various body sizes and life forms.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)506-509
Aantal pagina's4
TijdschriftOne Earth
Volume2
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Climate Extremes, Rewilding, and the Role of Microhabitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit