Clonal acquisition of the Ly49A NK cell receptor is dependent on the trans-acting factor TCF-1

W. Held, B. Kunz, B. Lowin-Kropf, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-442
TijdschriftImmunity
Volume11
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit