Cloning of the murine TCF-1, a T cell-specific transcription factor interacting with functional motifs in the CD3-epsilon and TCR-alpha enhancers

M. Oosterwegel, M. van de Wetering, D. Dooijes, L. Klomp, A. Winoto, K. Georgopoulos, F. Meijlink, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Citaten (Scopus)
362 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1133-1142
TijdschriftJournal of Experimental Medicine
Volume173
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit