Close linkage of the mouse and human CD3-g and d genes suggests a control of their transcription by common regulatory elements

H. Saito, T. Koyama, K. Georgopoulos, J.C. Clevers, W.G. Haser, T. LeBien, S. Tonegawa, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9131-9134
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume84
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit