Clustering of monoclonal-antibodies recognizing different members of the WC1 gene family

N.D. MacHugh, P.L.J. Wijngaard, J.C. Clevers, W.C. Davis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
299 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-160
TijdschriftVeterinary Immunology and Immunopathology
Volume39
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit