Co-localization of histamine with GABA but not with galanin in the human tuberomamillary nucleus

S. Trottier, C. Chotard, W. Traiffort, U. Unmehopa, B. Fisser, D.F. Swaab, J.C. Schwarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-64
TijdschriftBrain Research
Volume939
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit