Coexistence of vasopressin, neurophysin and noradrenaline immunoreactivity in medium-sized cells of the locus coeruleus and subcoeruleus in the rat

A.R. Caffé, F.W. van Leeuwen, R.M. Buijs, G.J. de Vries, M. Geffard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

240 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-164
TijdschriftBrain Research
Volume338
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit