Colletogloeopsis, a new coelomycete genus to accommodate anamorphs of two species of Mycosphaerella occurring on Eucalyptus

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)667-674
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume75
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit