Colocalization of g-aminobutyric acid with vasopressin, vasoactive intestinal peptide, and somatostatin in the rat suprachiasmatic nucleus

R.M. Buijs, J. Wortel, Y.X. Hou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-343
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume358
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit