Colocalization of tyrosine hydroxylase with oxytocin or vasopressin in neurons of the human paraventricular and supraoptic nucleus

M.T. Panayotacopoulou, F.C. Raadsheer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

447 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-66
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume83
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit