Colorful DNA polymorphisms in humans

F. Liu, B. Wen, M. Kayser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
1383 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)562-575
Aantal pagina's14
TijdschriftSeminars in Cell & Developmental Biology
Volume24
Nummer van het tijdschrift6-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit