Combined multiple gene genealogies and phenotypic characters differentiate several species previously identified as Botryosphaeria dothidea

B. Slippers, P.W. Crous, S. Denman, T.A. Coutinho, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  361 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-101
  TijdschriftMycologia
  Volume96
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit