Comments on review by Coleman and Flood `Neuron numbers and dendritic extend in normal aging and Alzheimer's disease', Density measures: parameters to avoid

D.F. Swaab, H.B.M. Uyling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

311 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)574-575
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume8
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit