Community stoichiometry in a changing world: combined effects of warming and eutrophication on phytoplankton dynamics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)
1215 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Community stoichiometry in a changing world: combined effects of warming and eutrophication on phytoplankton dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology