Comoedia Sacra and Comedia Nueva: Defending Innovation in Comedy from the Northern Humanists to Lope de Vega

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-39
TijdschriftMedievalia et Humanistica
Volume47
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit