Comparative evaluation of Etest, EUCAST and CLSI methods for amphotericin B, voriconazole and posaconazol against clinically relevant Fusarium species

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit