Comparative genomics of sibling species of Fonsecaea associated with human chromoblastomycosis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit