Comparing Brokers in India: Informal Networks and Access to Public Services in Bihar and Gujarat

W. Berenschot, Sarthak Bagchi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1–21
TijdschriftJournal of Contemporary Asia
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit