Comparing per capita income in the Hellenistic world: the case of Mesopotamia

P. Földvári, B. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)550
Aantal pagina's568
TijdschriftReview of Income and Wealth
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit